Formacja

Formacja w SEN ma przede wszystkim rozbudzić ducha ewangelizacyjnego. Ma również pomóc rozeznać powołanie na animatora Rycerstwa Niepokalanej (MI) oraz przygotowywać do tej posługi. Powinna też pomóc w rozeznawaniu i wypełnianiu swojego osobistego, szczegółowego powołania, jako rycerza lub rycerki Niepokalanej.

Formacja to proces stawania się coraz wierniejszym uczniem Chrystusa. Trzeba tu podchodzić odpowiedzialnie do swojego życia, oraz dobrze przygotować się do służenia innym. Formacja w SEN ma przygotować do wzięcia większej odpowiedzialności za Rycerstwo Niepokalanej.

Formacja w SEN dzieli się na dwa główne etapy: formację podstawową i formację stałą. Ci, którzy odkryją powołanie do bycia animatorem MI i spełnią odpowiednie wymagania, mogą prosić o błogosławieństwo do takiej posługi.

Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej

W SEN formacja rozpoczyna się od Rekolekcji Ewangelizacyjnych MI (REMI). Po odbyciu tych rekolekcji i wstąpieniu do Rycerstwa Niepokalanej (najpóźniej podczas REMI) można zgłosić się na formację podstawową w SEN.

Program formacji podstawowej

Formacja podstawowa trwa cztery lata. Podczas każdego roku uczestnicy formacji mają:

 • rekolekcje letnie (10 dni);
 • rekolekcje zimowe (5 dni);
 • spotkania w małej grupie (raz w tygodniu);
 • praktyki duchowe (praktyki są stopniowane, przybywa ich z biegiem formacji; są to m.in.: codzienna modlitwa osobista, codzienna medytacja słowa Bożego, udział w dodatkowych Mszach św. poza niedzielą i świętami, adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, udział w nabożeństwach, ćwiczenia duchowe);
 • zadania wyrabiające dobre nawyki związane z życiem religijnym oraz kształtujące charakter;
 • rozmowy formacyjne (skrutynia);
 • lektury.

Kolejne lata formacji podstawowej:

Pierwszy rok formacji to przede wszystkim czas na własną formację, wzrost wiary i nawrócenie. Mniej jest w tym czasie zaangażowania na zewnątrz, żeby dać czas i przestrzeń do osobistego spotkania z Jezusem, doświadczenia wiary.
Ten rok rozpoczyna się Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi MI. Oparte są one o kerygmat. Dają możliwość odnowienia fundamentów wiary i włączenia się do Rycerstwa Niepokalanej.
Drugimi rekolekcjami podczas tego roku są Rekolekcje Ascetyczne MI. Poruszane są na nich ważne tematy dotyczące życia duchowego (cnoty i wady, modlitwa, etapy życia wewnętrznego, rachunek sumienia itp.).
Na spotkaniach w ciągu roku uczestnicy dzielą się owocami odprawianych codziennie medytacji Słowa Bożego i ćwiczeń duchowych.

Drugi rok ma wprowadzić uczestników bardziej w życie Kościoła, a w nim w Rycerstwo Niepokalanej. W pracy nad sobą zwraca się jeszcze większą uwagę na osobistą tożsamość jako katolików i Rycerzy Niepokalanej. To czas głębszego zastanowienia się nad swoim osobistym powołaniem, rozejrzenia się wokół siebie (popatrzenia na swoją rodzinę, parafię, znajomych) i odkrywania, do kogo Niepokalana chce posłać.
Na Rekolekcjach o Kościele, które odbywają się w wakacje, uczestnicy poznają podstawy nauczania Kościoła na temat apostolstwa świeckich, liturgii, źródeł i celu Kościoła itp.
Podczas zimowych rekolekcji otrzymują bardziej systematyczną wiedzę na temat Rycerstwa Niepokalanej i jego miejsca w Kościele.
Od tego roku uczestnicy rozpoczynają studiowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, który jest omawiany w całości przez kolejne trzy lata.

Ten rok ma głębiej wprowadzić uczestników w charyzmat franciszkański, z którego narodziło się Rycerstwo Niepokalanej. Podejmowane tu tematy, to otwartość na działanie Ducha Świętego, nabożeństwo do Męki Chrystusa, tradycyjne franciszkańskie formy modlitw i nabożeństw, docenienie milczenia, w którym spotyka się Chrystusa. To również czas na poszerzenie swojej wiedzy religijnej, która jest niezbędna każdemu ewangelizatorowi, aby nie głosił herezji.

Tematy podejmowane w tym roku dotyczą głównie tego, co jest istotne przy podejmowaniu posługi animatorskiej i organizowaniu akcji apostolskich, np.: prymat jedności z Chrystusem i modlitwy, jedność, bezinteresowność, wierność Kościołowi, prowadzenie ludzi do sakramentów, współpraca z innymi wspólnotami, ćwiczenia z pisania konferencji, przygotowywania medytacji Słowa Bożego, planowania rekolekcji, dni skupienia i innych akcji, zasady pracy z grupą formacyjną, zaznajomienie z zasadami organizacji SEN, wyjaśnienie z punktu widzenia animatora, tego, co uczestnicy mieli podane podczas formacji.
Poruszane są one przede wszystkim podczas wakacyjnych Rekolekcji Apostolskich i zimowych Rekolekcji Animatorskich. Na spotkaniach w małych grupach rozważane są ostatnie części Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Po ukończeniu formacji podstawowej uczestnik może poprosić, aby mógł zostać animatorem MI. Może nim zostać członek SEN, który:

 • ukończył wszystkie lata formacji podstawowej;
 • odbył wszystkie rekolekcje przewidziane w programie formacji podstawowej;
 • przepracował ewentualne poważniejsze problemy odkryte podczas formacji;
 • wewnętrznie przyjął ducha MI oraz zasady formacji SEN i treści przekazane podczas przebytej formacji;
 • ma wolę służenia Niepokalanej jako animator MI;
 • ma wystarczającą dojrzałość, aby wziąć odpowiedzialność za innych;
 • postanowił priorytetowo traktować Rycerstwo Niepokalanej i służyć dziełu ewangelizacji w tym duchu.
  Otrzymuje on specjalne błogosławieństwo i Krzyż Misyjny SEN.

Formacja stała

Na formacji stałej są wszyscy animatorzy, którzy otrzymali Krzyż Misyjny SEN oraz inni chętni, którzy ukończyli już formację podstawową w SEN. Formacja trwa do końca życia lub rezygnacji uczestnika. Formacja ta jest potrzebna, gdyż osoby, które są przewodnikami dla innych muszą cały czas samemu się doskonalić: pogłębiać swoją relację z Bogiem i Niepokalaną, uczyć się coraz bardziej kochać , a także rozwijać swoje kompetencje.

Podczas tej formacji członkowie SEN mają spotkania formacyjne raz lub kilka razy w miesiącu oraz powinni raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach. Formacja ta jest bardziej zróżnicowana i otwarta. Jej forma zależy od okoliczności. Obowiązują tu jednak praktyki duchowe, które były obecne na formacji podstawowej. Do grup formacyjnych w tym wypadku można zwykle zapraszać też innych członków MI (nie należących formalnie do SEN) lub osoby zainteresowane MI. Podejmuje się tu tematy związane z Rycerstwem Niepokalanej, życiem duchowym, życiem Kościoła, parafii, wspólnoty, itp. Jest tu miejsce na konferencje, warsztaty, spotkania modlitewne, spotkania organizacyjne, itd.