O nas

Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej (SEN) powstała w 2012 r. i działa w ramach Rycerstwa Niepokalanej (MI) w Polsce.

image

Ad quam maximam Dei gloriamper Immaculatam

Celem ostatecznym SEN, tak, jak i MI, jest jak największa chwała Boża.

Celami bliskimi są: kształtowanie nowych ewangelizatorów i podejmowanie działalności ewangelizacyjnej w duchu Rycerstwa Niepokalanej.

image

Formacja i działalność SEN jest zanurzona w duchowości i tradycji franciszkańskiej i ma prowadzić do realizacji nakazu misyjnego Pana Jezusa, według ducha i metodologii MI, czyli:
– troszczyć się o zbawienie i uświęcenie własne, następnie swoich najbliższych, otoczenia i wszystkich ludzi;
– szukać motywacji działania w miłości do Przenajświętszego Serca Pana Jezusa (żadne wymogi formacyjne ani zasady działania nie obowiązują pod grzechem);
– całkowicie zawierzyć się Niepokalanej i oddać Jej całego siebie, bez żadnych granic i zastrzeżeń, działać jako Jej narzędzie, na Jej wzór i pod Jej opieką;
– działać w pełnej jedności z Kościołem Katolickim, pamiętając, że charyzmat i sposób posługiwania się nim powinien być zawsze poddany kompetentnej władzy, tak aby z jednej strony nie gasić Ducha, a z drugiej uniknąć zamętu (por. KKK 801);
– działać w sposób możliwie najbardziej zorganizowany, stosując wszelkie godziwe środki (nadprzyrodzone i naturalne), współpracując z pozostałymi członkami MI i innymi ludźmi dobrej woli.

image

Członkowie SEN angażują się m.in. w następujące przedsięwzięcia:
– posługa na rekolekcjach i prowadzenie grup formacyjnych dla innych członków SEN;
– prowadzenie różnych grup Rycerstwa Niepokalanej;
– organizowanie rekolekcji dla młodzieży;
– pomoc w duszpasterstwie parafialnym;
– organizowanie akcji promujących Rycerstwo Niepokalanej i osobę św. Maksymiliana M. Kolbego;
– przygotowywanie spektakli o tematyce promującej wartości katolickie i duchowość MI;
– pomoc w rekolekcjach i akcjach ewangelizacyjnych organizowanych przez Rycerstwo Niepokalanej;
– włączanie się w akcje ewangelizacyjne organizowane przez inne wspólnoty lub organizacje i wnoszenie tam Niepokalanej.

image

Chętnych, którzy są min. w wieku szkoły średniej, przyjęli sakrament bierzmowania i nie mają ku temu przeszkód zapraszamy do podjęcia formacji w SEN.
Wszystkich chętnych zapraszamy również do skorzystania z różnych propozycji rekolekcji i spotkań organizowanych przez SEN lub innych inicjatyw Rycerstwa Niepokalanej.

Formacja w SEN


Formacja w SEN ma pomóc w rozwoju wiary, która nie jest oparta na emocjach i zachciankach, ale jest stabilna i wytrwała.
Formacja ma też pomóc rozeznać powołanie na animatora MI i przygotowywać do tej posługi oraz rozbudzić ducha ewangelizacyjnego. Ma ona także pomóc w rozeznawaniu i wypełnianiu swojego osobistego, szczegółowego powołania, jako Rycerza lub Rycerki Niepokalanej.
Formacja to proces stawania się coraz wierniejszym uczniem Chrystusa. Trzeba tu podchodzić odpowiedzialnie do swojego życia oraz dobrze przygotować się, aby służyć innym. Formacja ma przygotować do wzięcia większej odpowiedzialności za Rycerstwo Niepokalanej.
Formacja w SEN dzieli się na dwa główne etapy: formację podstawową i formację stałą, a ci, którzy odkryją powołanie do bycia animatorem MI i spełnią odpowiednie wymagania mogą prosić o błogosławieństwo do takiej posługi.

image

Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej

Formacja w SEN rozpoczyna się od Rekolekcji Ewangelizacyjnych MI (REMI). Po odbyciu tych rekolekcji i wstąpieniu do Rycerstwa Niepokalanej (najpóźniej podczas REMI) można zgłosić się na formację podstawową w SEN.


Program formacji podstawowej

Formacja podstawowa trwa cztery lata. Podczas każdego roku uczestnicy formacji mają:
– rekolekcje letnie (10 dni);
– rekolekcje zimowe (7 dni);
– spotkania w małej grupie (raz w tygodniu);
– praktyki duchowe (praktyki są stopniowane, przybywa ich z biegiem formacji; są to m.in.: codzienna modlitwa osobista, codzienna medytacja Słowa Bożego, udział w dodatkowych Mszach św. poza niedzielą i świętami, adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, udział w nabożeństwach ogólnokościelnych i franciszkańskich, ćwiczenia duchowe);
– zadania wyrabiające dobre nawyki związane z życiem religijnym oraz kształtujące charakter;
– rozmowy formacyjne (skrutynia);
– lektury;
– różne dodatkowe, zwykle nieobowiązkowe spotkania.

Kolejne lata formacji podstawowej:

I. Rok ewangelizacyjny

Pierwszy rok formacji to przede wszystkim czas na własną formację, na własny wzrost wiary, na własne nawrócenie. Mniej jest w tym czasie zaangażowania na zewnątrz, żeby dać czas i przestrzeń do osobistego spotkania z Jezusem, doświadczenia wiary.Rozpoczyna się Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi MI. Oparte są o kerygmat. Dają możliwość odnowienia fundamentów wiary i włączenia się do Rycerstwa Niepokalanej. Podczas tego roku są także drugie rekolekcje, tzw. Rekolekcje Ascetyczne MI, na których porusza się ważne tematy dotyczące życia duchowego, np. cnoty i wady, modlitwa, etapy życia wewnętrznego, rachunek sumienia. Na spotkaniach w ciągu roku uczestnicy dzielą się owocami odprawianych codziennie medytacji Słowa Bożego i ćwiczeń duchowych.

II. Rok powołaniowy

Drugi rok ma wprowadzić uczestników bardziej w życie Kościoła, a w nim w Rycerstwo Niepokalanej. W pracy nad sobą zwraca się jeszcze większą uwagę na osobistą tożsamość jako katolików i Rycerzy Niepokalanej. Jest tu też zachęta, aby głębiej zastanowić się nad swoim osobistym powołaniem, a także, aby rozejrzeć się wokół siebie, popatrzeć na swoją rodzinę, parafię, znajomych i odkrywać, do kogo Niepokalana chce mnie posłać. Od tego roku uczestnicy rozpoczynają studiowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, który jest omawiany w całości przez kolejne trzy lata. Oprócz tego poznają podstawy nauczania Kościoła na temat apostolstwa świeckich, liturgii, źródeł i celu Kościoła itp., a także otrzymują bardziej systematyczną wiedzę na temat Rycerstwa Nieokalanej i jego miejsca w Kościele.

III. Rok charyzmatyczny (franciszkański)

Ten rok ma głębiej wprowadzić uczestników w charyzmat franciszkański, z którego narodziło się Rycerstwo Niepokalanej. Podejmowane tu tematy, to otwartość na działanie Ducha Świętego, nabożeństwo do Męki Chrystusa, tradycyjne franciszkańskie formy modlitw i nabożeństw, np. Corda Pia, Transitus, docenienie milczenia, w którym spotyka się Chrystusa. Jest tu też czas na poszerzenia swojej wiedzy religijnej, która jest niezbędna każdemu ewangelizatorowi, aby nie głosił herezji. Ten rok jest też czasem, gdy uczestnicy mają już konkretniej zastanowić się, czy chcą pracować dla Rycerstwa Niepokalanej, czy też jako Rycerze iść do innych wspólnot czy ruchów kościelnych. Nie trzeba tu jednak podejmować jeszcze wiążących decyzji.

IV. Rok apostolski

Tematy podejmowane w tym roku dotyczą głównie tego, co jest istotne przy podejmowaniu posługi animatorskiej i organizowaniu akcji apostolskich, np.: prymat jedności z Chrystusem i modlitwy, jedność, bezinteresowność, wierność Kościołowi, prowadzenie ludzi do sakramentów, współpraca z innymi wspólnotami, ćwiczenia z pisania konferencji, przygotowywania medytacji Słowa Bożego, planowania rekolekcji, dni skupienia i innych akcji, zasady pracy z grupą formacyjną, zaznajomienie z zasadami organizacji SEN, wyjaśnienie z punktu widzenia animatora, tego, co uczestnicy mieli podane podczas formacji.

image

Po ukończeniu formacji podstawowej uczestnik może poprosić, aby mógł zostać animatorem MI. Animatorem MI może zostać członek SEN, który:
– ukończył wszystkie lata formacji podstawowej;
– zaliczył wszystkie rekolekcje przewidziane w programie formacji podstawowej;
– przepracował ewentualne poważniejsze problemy odkryte podczas formacji;
– wewnętrznie przyjął ducha MI oraz zasady formacji SEN i treści przekazane podczas przebytej formacji;
– ma wolę służenia Niepokalanej jako animator MI;
– ma wystarczającą dojrzałość, aby wziąć odpowiedzialność za innych;
– postanowił priorytetowo traktować Rycerstwo Niepokalanej i służyć dziełu ewangelizacji w tym duchu.
Otrzymuje on specjalne błogosławieństwo i Krzyż Misyjny SEN.

image

Formacja stała

Na formacji stałej są wszyscy animatorzy, którzy otrzymali Krzyż Misyjny SEN oraz inni chętni, którzy ukończyli już formację podstawową w SEN. Formacja trwa do końca życia lub rezygnacji uczestnika. Formacja ta jest potrzebna, gdyż osoby, które są przewodnikami dla innych muszą cały czas samemu się doskonalić: pogłębiać swoją relację z Bogiem i Niepokalaną, uczyć się coraz bardziej kochać , a także rozwijać swoje kompetencje.

Podczas tej formacji członkowie SEN mają spotkania formacyjne raz lub kilka razy w miesiącu oraz powinni raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach. Formacja ta jest bardziej zróżnicowana i otwarta. Jej forma zależy od okoliczności. Obowiązują tu jednak praktyki duchowe, które były obecne na formacji podstawowej. Do grup formacyjnych w tym wypadku można zwykle zapraszać też innych członków MI (nie należących formalnie do SEN) lub osoby zainteresowane MI. Podejmuje się tu tematy związane z Rycerstwem Niepokalanej, życiem duchowym, życiem Kościoła, parafii, wspólnoty, itp. Jest tu miejsce na konferencje, warsztaty, spotkania modlitewne, spotkania organizacyjne, itd.

Propozycje

Zachęcamy do udziału w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych organizowanych przez SEN oraz korzystania z innych propozycji w ramach Rycerstwa Niepokalanej.
Jeśli tutaj nie znajdziesz czegoś dla siebie, to zapraszamy na główną stronę Rycerstwa Niepokalanej w Polsce: mi-polska.pl.

image

Spotkania formacyjne Rycerstwa Niepokalanej(Spotkania MI)

Zapraszamy na spotkania formacyjne dla członków Rycerstwa Niepokalanej oraz chętnych, którzy szukają wspólnoty, są zainteresowani duchowością maryjną lub chcieliby dowiedzieć się czym jest Rycerstwo Niepokalanej.
Miejsca i terminy spotkań dostosowujemy do aktualnych możliwości, dlatego warto zapytać, czy i kiedy organizowane są w danej okolicy.

image

Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej(REMI)

SEN organizuje co roku rekolekcje ewangelizacyjne, które dają możliwość odnowienia fundamentów wiary i owocnego włączenia się do Rycerstwa Niepokalanej. Są przeznaczone dla młodzieży i dorosłych.
Po odbyciu tych rekolekcji można rozpocząć formację według Programu SEN. Do rozpoczęcia roku formacyjnego po REMI potrzebna jest grupa min. 5 osób, z jednej miejscowości lub okolicy, niekoniecznie z jednej parafii. Ważne żeby osoby te po rekolekcjach miały możliwość cotygodniowych spotkań w ciągu roku.
Na REMI mogą przyjechać także osoby, które nie zdecydowały się jeszcze lub nie zamierzają podjąć formacji w SEN.

Przed zapisem na rekolekcje należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa w REMI (pobierz zasady). Zapis na REMI traktujemy, jako akceptację tych zasad.

Osoby niepełnoletnie przyjeżdżając na rekolekcje muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (pobierz formularz). Podpisane oświadczenie przywozimy na rekolekcje.

Najbliższe rekolekcje:
Termin: 14-23 lipca 2018 r. (przyjazd pierwszego dnia rekolekcji w godz. 15-17)
Cena: 440 zł
Wiek: min. szkoła średnia, po przyjęciu sakramentu bierzmowania
Miejsce: Niepokalanów Lasek, ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin

Zapisy:
Wymagane dane do zgłoszenia:
– Imię i nazwisko
– Wiek
– Miejscowość zamieszkania i kod pocztowy
– Parafia
– Adres e-mail (podajemy własny adres e-mail do korespondencji)
– Numer telefonu
– W razie wypadku powiadomić: (imię i nazwisko oraz nr telefonu wybranej osoby)

Informacje przekazywane podczas zgłoszenia nie są upubliczniane, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu największego dobra rekolektanta. Dane osób, które zrezygnowały z przyjazdu na rekolekcje nie będą gromadzone przez organizatorów.

Zapisujemy się wysyłając powyższe dane na adres sen@sen.edu.pl, a następnie wpłacamy zaliczkę w wysokości  50 zł na konto: Klasztor Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) Niepokalanów, 96-515 Teresin, Bank PKO SA I O/Sochaczew nr 36 1240 1822 1111 0000 0720 2212. Jako tytuł wpłaty należy podać: REMI oraz imię i nazwisko uczestnika. Zaliczkę należy wpłacić do dnia 7 lipca 2018r (brak wpłaty traktujemy jako rezygnację z uczestnictwa; w razie problemów prosimy o kontakt). Prosimy o informację, gdy zaliczka zostanie wpłacona.
Gdy potwierdzimy wpłatę zaliczki prześlemy wiadomość potwierdzającą zapis na rekolekcje. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zapisu można być pewnym, że zgłoszenie zostało przyjęte. Gdyby wiadomość zwrotna nie doszła w ciągu kilku dni, należy się przypomnieć na adres zapisu. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z przyjazdu i będzie potraktowana jako ofiara na cele ewangelizacji.

image

Dni skupienia dla małżeństw

Zapraszamy na rekolekcje dla małżeństw.
Terminy spotkań:
* 29-31 XII 2017 r. – O dialogu małżeńskim... (zobacz relację);
* 23-25 II 2018 r. – Róbmy swoje, czyli o roli męża i żony w małżeństwie i rodzinie (goście: Tomasz i Agnieszka Talagowie ze wspólnoty Domowego Kościoła);
* 6-8 IV 2018 r. – O wychowaniu dzieci w wierze (goście z Fundacji Dobrej Edukacji "Maximilianum")
Miejsce: Niepokalanów Lasek, ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin
Informacje i zapisy: malzenstwa@sen.edu.pl.
Zapisując się podajemy:
– imiona i nazwisko małżonków
– imiona i wiek dzieci, które przyjeżdżają z nami
– miejscowość zamieszkania
Przed przyjazdem prosimy o zapoznanie się z informacjami dla uczestników (pobierz), a przyjazd na rekolekcje oznacza akceptację zawartych tam zasad uczestnictwa.
Rekolekcje rozpoczynają się kolacją w piątek (recepcja od godz. 15.00), a kończą obiadem w niedzielę (pobierz program).
Koszt: 130 zł/os.; 65 zł/dz. 4-14 lat; dzieci poniżej 4 lat gratis. W przypadku możliwości uczestnictwa jedynie w części rekolekcji prosimy o kontakt, cenę podamy indywidualnie.

image

Franciszkańskie Dni Skupienia(FDS)

Polecamy comiesięczne dni skupienia, które pozwalają uporządkować sobie wiele spraw związanych z wiarą oraz budować zdrową relację z Bogiem, Niepokalaną i innymi osobami.
Terminy spotkań w 2018 r.:
12-14 stycznia – O darze męstwa... (zobacz zdjęcia);
9-11 lutego – O darze umiejętności..., (Gość: Adam Woronowicz);
23-25 marca;
20-22 kwietnia;
25-27 maja;
19-21 października;
16-18 listopada;
14-16 grudnia.
Miejsce: Niepokalanów Lasek, ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin
Informacje i zapisy: dniskupienia.info.pl.

image

Rekolekcyjne spotkanie młodych Max Festiwal(Max Festiwal)

Na dobre zakończenie wakacji polecamy kilka dni modlitwy, wartościowych spotkań, odpoczynku i zabawy...
Termin: 22-26 sierpnia każdego roku.
Miejsce: przy klasztorze Niepokalanów (Teresin k. Sochaczewa).
Informacje i zapisy: maxfestiwal.pl.

Kontakt


Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie SEN, to pisz śmiało:

sen@sen.edu.pl